Regulamin wydarzenia „Z dzieckiem do teatru”

 1. Regulamin dotyczy wydarzenia „Z dzieckiem do teatru” organizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu.
 2. Z opieki podczas spektakli i uczestnictwa w warsztatach korzystają tylko dzieci, których rodzic/opiekun przebywa w tym czasie na spektaklu odbywającym się w Teatrze Horzycy.
 3. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 5 do 10 roku życia. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka, Teatr ma prawo żądać dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
 4. Jednorazowy koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach wynosi 30 zł.
 5. W zajęciach nie może uczestniczyć dziecko, które jest chore lub przeziębione.
 6. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformowania prowadzących warsztaty  o chorobach, specjalnych potrzebach (np. rodzaju niepełnosprawności, nadwrażliwości na bodźce sensoryczne) oraz posiadanym przez dziecko sprzęcie rehabilitacyjno-medycznym. Teatr nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z faktu nieprzekazania przez rodziców/opiekunów powyższych informacji.
 7. Czas trwania zajęć oraz opieka nad dzieckiem sprawowana jest w czasie trwania spektaklu teatralnego od momentu przyjęcia dziecka do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna, także podczas przerwy w spektaklu.
 8. Dzieci mogą być przyjęte pod opiekę prowadzących najwcześniej 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
 9. Przyjmowanie i odbieranie dziecka odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Teatr Horzycy. Do odebrania dziecka upoważniona jest osoba, która dokonała czynności związanych z jego przyjęciem na zajęcia.
 10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest pozostawić numer telefonu komórkowego  oraz poinformować prowadzących o numerze siedzenia na widowni w celu powiadomienia w uzasadnionych sytuacjach.
 11. W uzasadnionych sytuacjach Teatr zastrzega sobie prawo do wywołania rodzica/opiekuna ze spektaklu.
 12. Rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać dziecko nie później niż 15 minut po zakończeniu spektaklu.
 13. Rodzic/opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez swoje dzieci.
 14. Pracownicy Teatru nie są uprawnieni do podawania dziecku jakichkolwiek leków ani suplementów w czasie jego uczestnictwa w zajęciach.
 15. Teatr nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikłe z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 16. Przy przyjmowaniu dziecka na warsztaty rodzic/opiekun deklaruje, czy wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka wyłącznie dla celów promocyjnych i informacyjnych Teatru m.in w wydawnictwach teatralnych, na stronach internetowych Teatry, w tym www. teatr.torun.pl i w mediach społecznościowych.
 17. Regulamin obowiązuje od 01.10.2023 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TEATRALNYCH:
„LABORATORIUM EMOCJI”, „KIM JEST ARTYSTA?” , „INTEGRACJA PRZEZ TEATR”  

 1. Organizatorem warsztatów jest Teatr im. Wilama Horzycy.
 2. Warsztaty odbywają się w siedzibie organizatora przy Placu Teatralnym 1.
 3. Czas trwania warsztatów wynosi: 1,5 h dla uczniów klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich; 1 h dla uczniów przedszkolnych oraz klas 0 szkoły podstawowej.
 4. Warsztaty są przeznaczone dla grup zorganizowanych liczących nie więcej niż 25 uczestników, ale nie mniej niż 15 uczestników.
 5. Poprzez zgłoszenie na warsztaty opiekun grupy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz na wykorzystanie wizerunku uczestników utrwalonego na fotografiach dla potrzeb promocyjnych oraz sprawozdawczych organizatora i oświadcza, że posiada stosowne upoważnienia do wyrażenia zgód, o których mowa powyżej.
 6. Opłata za udział w warsztatach wynosi 25zł od osoby. Opłaty dokonuje się przed zajęciami w dniu warsztatów w Biurze Obsługi Widza (w budynku Sceny na Zapleczu).
 7. Opiekunowie grup uczestniczą w warsztatach bezpłatnie.
 8. Uczestnicy i opiekunowie grupy mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w siedzibie organizatora oraz ścisłego stosowania się do poleceń instruktorów prowadzących warsztaty.
 9. Opiekun zobowiązany jest do opieki nad grupą w czasie trwania warsztatów aż do momentu opuszczenia budynku przez uczestników zajęć. 
 10. W przypadku, gdy warsztaty nie odbędą się z winy organizatora, zaproponowany zostanie nowy termin ich realizacji.
 11. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za punktualne przybycie z grupą uczestników do siedziby organizatora w dniu odbywania się warsztatów.
 12. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do regulaminu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Treść zmienionego regulaminu, organizator każdorazowo będzie umieszczać na swojej stronie internetowej organizatora.
 14. Po wprowadzeniu zmian do regulaminu organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Opiekunów, którzy dokonali wcześniej rezerwacji.

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO) informujemy, że Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu przetwarza Państwa dane osobowe w związku z zawieraną umową.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr im. Wilama Horzycy, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń.

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ido@teatr.torun.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 6225021. 

Cele i podstawy przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, a także inne dane wymagane w związku z realizacją umowy.

Państwa dane osobowe uzyskane od Państwa bezpośrednio w związku z zawieraniem umowy oraz w trakcie jej trwania lub od podmiotu, który Państwo reprezentujecie, bądź z rejestrów publicznych, przetwarzamy w następujących celach:

– w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie księgowości oraz rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na ochronie jego praw w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony, a także bieżącego kontaktu telefonicznego oraz prowadzenia korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez czas wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na ochronie jego praw w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony,
a także bieżącego kontaktu telefonicznego oraz prowadzenia korespondencji e-mail oraz tradycyjnej będziemy przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że sprzeciwią się Państwo tym czynnościom.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, w zakresie w jakim to jest niezbędne, Administrator może przekazywać przetwarzane dane osobowe w szczególności następującym podmiotom:

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,

– podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,

– dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

– podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

– innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

– innym podmiotom, w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa.

Uprawnienia osób których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
 3. prawo do informacji o przetwarzanych danych, w tym o celach i podstawach przetwarzania,
 4. prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prowadzonego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udostępnienia danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić utrzymywanie kontaktu. Natomiast w zakresie zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczenia prowadzonej działalności jest warunkiem realizacji umowy oraz świadczenia usług. Jeśli nie podadzą nam Państwo wymaganych danych, wykonanie umowy nie będzie możliwe.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Newsletter

Dowiedz się pierwszy/a o nowym repertuarze

Zapisz się na nasz newsletter, aby bez problemu zarezerwować bilety. Wyślemy Ci też informacje o innych wydarzeniach, jak "Niedziela w Teatrze" czy zwiedzanie. Wysyłamy mailing maksymalnie 2 razy w miesiącu.