KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Teatr im. Wilama Horzycy, Pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń.

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aneta Belcik; Kontakt: iod@teatr.torun.pl

3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane.

4.    Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu w jakim te dane zostały przekazane:

a)    Rekrutacja:

–    Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wykraczających poza zestaw wynikający z aktualnych przepisów (art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.))

–    Art. 9 pkt.2 a) – jak w punkcie a), ale dotyczy danych szczególnej kategorii, np. poglądów religijnych, stanu zdrowia itd.

–    Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Kodeksu Pracy, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych itp.

b)    Zatrudnienie:

–    Art. 6 pkt.1 a) i Art. 9. Pkt.2 a) w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe wykraczające ponad zestaw wynikający z aktualnych przepisów (Kodeks Pracy) – do momentu ich usunięcia lub wycofania zgody

–    Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Kodeksu Pracy, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych itp.

–  Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

c)   Zamówienia publiczne:

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

d)   Działalność edukacyjna, czyli realizacja działalności statutowej w zakresie promowania i upowszechniania kultury polegająca na między innymi prowadzeniu działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej

– Art. 6 pkt.1 c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze czyli realizacja działalności statutowej

– Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm.

e)  Umowy cywilno-prawne, umowy sprzedaży, umowy najmu:

– Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

f)  Wolontariat

–   przeprowadzeniu rekrutacji na wolontariat, tj. działań przygotowawczych do zawarcia umowy, na podstawie Art. 6 pkt. 1 a) i b)

–   zawarcia umowy o wolontariat, na podstawie Art. 6 pkt.1 b) i c)

g)  Monitoring:

– Art. 6 pkt.1 c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym

h)  Newsletter, marketing:

              – Art. 6 pkt.1 a) – zgoda osoby, której dane dotyczą

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. podmioty świadczące usługi informatyczne.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Np.:

– zapisy z monitoringu maksymalnie przez okres 30 dni – potem są nadpisywane

– zakupy w sklepie – minimum zgodnie z ustawą o rachunkowości 5 lat oraz bieżący rok obrachunkowy później do usunięcia konta w sklepie

– newsletter lub inne zgody marketingowe – do odwołania tej zgody

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej


General information clause on personal data protection

In accordance with Article 13(1) and (2) of the General Data Protection Regulation of 27th April 2016 I hereby inform that:

  1. the controller of your personal data is Teatr im. Wilama Horzycy, Pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń.
  2. contact details of the data protection officer: Aneta Belcik  iod@teatr.torun.pl
  3. the recipients of your personal data will be entities that provide our company with organizational and technical solutions (ICT service providers, software developers, postal services and courier companies, law firms and debt collection agencies);
  4. your personal data will not be transferred to any third country and/or international organization;
  5. your personal data will be processed for a minimum period of 6 years or until the consent is withdrawn;
  6. you have the right to access your data and the right to rectify, remove, limit the processing thereof, the right to data portability, the right to object, the right to withdraw your consent at any time with no effect on the lawfulness of the data processing that you agreed upon prior to the withdrawal of your consent;
  7. you have the right to submit a complaint to the Polish Inspector General for the Protection of Personal Data (GIODO/UODO) if you find your personal data to be processed in a way that infringes upon the General Data Protection Regulation of 27th April 2016;
  8. providing your personal data for marketing purposes is optional;
  9. your data will not be processed in an automated way, which also includes processing for profiling purposes.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:   

Aneta Belcik, e-mail: aneta.belcik@teatr.torun.pl

Newsletter

Dowiedz się pierwszy/a o nowym repertuarze

Zapisz się na nasz newsletter, aby bez problemu zarezerwować bilety. Wyślemy Ci też informacje o innych wydarzeniach, jak "Niedziela w Teatrze" czy zwiedzanie. Wysyłamy mailing maksymalnie 2 razy w miesiącu.