Obecna strona internetowa Teatru im. Wilama Horzycy została opublikowana 20 sierpnia 2020 r. Aktualnie strona jest uzupełniana. Po zakończeniu prac i przeprowadzeniu audytu zaktualizujemy deklarację dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Teatr im. Wilama Horzycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

– pliki graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego

– brak dostępności mediów zmiennych w czasie (w tym brak napisów dla osób Głuchych)

– brak możliwości zmiany kontrastu dla treści niebędących tekstem

– brak: widocznego focusa, gestów punktowych, aktywowania ruchem, odczytania po oznaczeniu fokusem, podczas wprowadzania danych, identyfikacji błędów, sugestii korekty błędów, zapobiegania błędów

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo

– część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Trwają prace nad nową stroną internetową Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, która będzie spełniać wymagania Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Peplinska-Pietrzak, edukacja@teatr.torun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 605 034 199. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.”

Dostępność architektoniczna

ADRES I DOJAZD

Teatr im. Wilama Horzycy

Plac Teatralny 1

87-000 Toruń

Do Teatru można dojechać komunikacją miejską m.in. linią tramwajową nr 1 i 5. Najbliższy przystanek to Aleja Solidarności. Jego odległość od Teatru to ok. 300 metrów.

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Fosa Staromiejska i przy ul. Wilama Horzycy, parking publiczny płatny. Parking przy ul. Wilama Horzycy posiada wyznaczone miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.

WEJŚCIA DO TEATRU

Duża Scena Teatru Horzycy znajduje się na parterze zabytkowego budynku przy Placu Teatralnym. Wejście do teatru wymaga pokonania 3 schodków. Nie ma specjalnego podjazdu dla wózków, ale zapewniamy alternatywne wejście (brązowe drzwi oznaczone grafiką przedstawiającą wózek). Znajduje się ono ok. 30 metrów od głównego wejścia.

Scena na Zapleczu znajduje się na drugim piętrze budynku, do którego można wejść od ul.Fosa Staromiejska. Na Scenę na Zapleczu prowadzą schody. Można też skorzystać z windy. Wejście do niej znajduje się na zewnątrz budynku, ok. 15 metrów od głównego wejścia na Scenę na Zapleczu. W uruchomieniu windy pomoże przeszkolony personel. Potrzebę skorzystania z windy należy zasugerować poprzez naciśnięcie dzwonka znajdującego się przy jej drzwiach.

Trasy prowadzące do foyer I i II piętra nie posiadają udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Przepraszamy za niedogodności. W miarę naszych możliwości postaramy się zapewnić alternatywne rozwiązanie. Prosimy o kontakt minimum 3 dni przed planowaną wizytą w teatrze w celu ustalenia szczegółów współpracy.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU

Nie posiadamy oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji głosowych i pętli indukcyjnych, których zakup i montaż mamy w planach na najbliższe lata. Część pracownic i pracowników Obsługi Widzów została przeszkolona z komunikacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku i może pomóc w poruszaniu się po budynku. Teatr dysponuje zestawami słuchawkowymi do transmisji audiodeskrypcji.

TOALETY

Teatr posiada toalety przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

INFORMACJE DODATKOWE

Do Teatru im. Wilama Horzycy można wejść z psem asystującym. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

SPEKTAKLE I WARSZTATY

Stopniowo podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli i warsztatów. Obecnie w repertuarze mamy spektakle z audiodeskrypcją: „9 x John L.”, „Dziadek do orzechów. Nowe historie”, „Natan mędrzec”, „Wróg się rodzi”, „Hamlet”. Dysponujemy programami teatralnym w alfabecie Braille’a. Pracujemy nad wprowadzeniem w najbliższych miesiącach spektakli z napisami oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. Organizujemy także warsztaty teatralne dla osób ze specjalnymi potrzebami. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Katarzyną Peplinską-Pietrzak: edukacja@teatr.torun.pl, numer telefonu: 605 034 199.

Newsletter

Tylko ciekawe wiadomości

Zapisz się na nasz newsletter. Wysyłamy wiadomości raz w miesiącu, prezentując repertuar i nowości w ofercie teatru, a także atrakcyjne zniżki dla subskrybentów.

zapisz się