REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTEK I STUDENTÓW ZAPROSZONYCH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH KIERUNKÓW REŻYSERII, AKTORSKICH I SCENOGRAFICZNYCH W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TEATRALNYM KONTAKT 2024 31 maja – 7 czerwca 2024


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT, zwany dalej Festiwalem jest organizowany przez Teatr im. Wilama Horzycy, zwany dalej Organizatorem.
 1. Organizator zaprasza do udziału w Festiwalu Studentki i Studentów uczelni artystycznych kierunków reżyserii, aktorskich i scenograficznych, zwanych dalej Studentkami i Studentami w roli obserwatorów festiwalowych.
 1. Celem udziału Studentek i Studentów w Festiwalu jest stworzenie możliwości poznawania współczesnego teatru poprzez oglądanie spektakli konkursowych, udział w specjalnie dla nich zorganizowanych spotkaniach z twórcami/czyniami (w szczególności: reżyserami/kami, dyrektorami/kami teatrów, aktorami/kami) oraz uczestniczenie w wydarzeniach i dyskusjach towarzyszących Festiwalowi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Każda uczelnia, która otrzyma zaproszenie do udziału w Festiwalu, może wydelegować łącznie troje studentek i/lub studentów jako swoich reprezentantów.
 1. W przypadku wydelegowania mniejszej liczby Studentek i Studentów z jednej z zaproszonych uczelni, Organizator może zwiększyć limit zgłoszeń dla innej uczelni.
 1. Uczelnia zobowiązana jest przekazać na adres mailowy edukacja@teatr.torun.pl listy delegowanych Studentek i Studentów do 15 kwietnia 2024 r.
 1. Studentki i Studenci po uzyskaniu zgody od uczelni indywidualnie wysyłają zgłoszenia elektroniczne poprzez wypełnienie formularza [KLIKNIJ] w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2024 r.
  Po tym terminie zgłoszenia nie będą akceptowane. Informacje o kwalifikacji zostaną wysłane na adres e-mail do 6 maja 2024r.
 1. Organizator zapewnia Studentkom i Studentom udział w wydarzeniach festiwalowych: spektaklach, spotkaniach z twórcami/czyniami oraz dyskusjach według zgłoszonej deklaracji uczestnictwa.
 1. Poranne spotkania z twórcami/czyniami spektakli i dyrektorami/kami teatrów są obowiązkowe dla Studentek i Studentów uczestniczących w festiwalu.
 1. Student/ka zobowiązuje się do przygotowania jednego pytania na każde spotkanie z twórcami/czyniami i aktywnego uczestnictwa w trakcie jego trwania.
 1. Student/studentka zobowiązuje się do oglądania wszystkich spektakli festiwalowych oraz udziału w głosowaniu na przyznanie „Nagrody Młodych” Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT z zastrzeżeniem pkt 12.
 1. W przypadku wydarzeń z małą liczbą miejsc na widowni Organizator może określić specjalny tryb zapisów na wydarzenia festiwalowe, co może spowodować, iż nie wszystkie zainteresowane osoby będą mogły wziąć w nim udział.
 1. Studenci i Studentki deklarując uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT, podając swoje dane osobowe i podpisując deklarację zgłoszeniową wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Festiwalu. Dane osobowe są̨ przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania.
 1. Studentki i Studenci oświadczają, iż zapoznali się̨ z Regulaminem uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT, akceptują jego postanowienia i dobrowolnie przystępują do udziału w Festiwalu

NOCLEGI

 1. Organizator zapewnia noclegi dla Studentek i Studentów spoza Torunia na podstawie wypełnionej karty zgłoszeń i zgodnie z zadeklarowanym pobytem. Należy uczestniczyć w minimum 6 dniach festiwalowych.
 1. Zmiany w rezerwacji noclegów można dokonać do 15 maja 2024 r. Po tym terminie uznaje się za obowiązującą deklarację dokonaną w karcie zgłoszeń.
 1. Osoba, która opuści festiwal wcześniej lub przyjedzie później niż deklarowała, będzie zobligowana do pokrycia kosztów niewykorzystanego noclegu.
 1. Organizator nie przewiduje możliwości zakwaterowania zwierząt domowych, za wyjątkiem noclegu z psem asystującym. Zakwaterowanie psa asystującego wymaga okazania Organizatorowi dokumentów potwierdzających status zwierzęcia, w innym przypadku pies zostanie potraktowany jako zwierzę domowe bez możliwości zakwaterowania w hotelu.
 1. Studentki i Studenci zobowiązują się do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów w hotelu związanych z zakwaterowaniem, które zapewnia Organizator. W szczególności Organizator nie pokrywa kosztów ewentualnego przedłużenia pobytu w miejscu zakwaterowania poza czas ustalony, usług dodatkowych jak telefon, mini – bar, pralnia, płatna telewizja itp. oraz kosztów związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem pomieszczeń hotelowych lub znajdujących się w nich sprzętów.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Organizator nie zapewnia wyżywienia, transportu ani miejsc parkingowych dla Studentek i Studentów uczestniczących w festiwalu.
 1. Poranne spotkania z twórcami/czyniami i dyrektorami/kami teatrów będą się odbywały w Kawiarni Wejściówka, do której wejść można jedynie po schodach (brak windy).
 1. Szczególne potrzeby związane z dostępnością wydarzeń festiwalowych oraz miejsc noclegowych należy zaznaczyć w karcie zgłoszeń. Organizator dołoży wszelkich starań, aby je spełnić
 1. Organizator informuje, że podczas Festiwalu będą wykonywane zdjęcia i filmy, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na stronach internetowych partnerów Festiwalu oraz w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok w materiałach promocyjnych i materiałach prasowych dotyczących projektu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

 1. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Joanna Stoike email: edukacja@teatr.torun.pl, tel./SMS 605 034 199

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie postanowienia szczegółowe w zakresie organizacji i przebiegu Festiwalu Organizator może przekazywać drogą odrębnych komunikatów.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Newsletter

Dowiedz się pierwszy/a o nowym repertuarze

Zapisz się na nasz newsletter, aby bez problemu zarezerwować bilety. Wyślemy Ci też informacje o innych wydarzeniach, jak "Niedziela w Teatrze" czy zwiedzanie. Wysyłamy mailing maksymalnie 2 razy w miesiącu.