REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTEK I STUDENTÓW ZAPROSZONYCH UCZELNI WYŻSZYCH KIERUNKÓW HUMANISTYCZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TEATRALNYM KONTAKT 2024

31 maja – 7 czerwca 2024

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT, zwany dalej Festiwalem jest organizowany przez Teatr im. Wilama Horzycy, zwany dalej Organizatorem.
 1. Organizator zaprasza do udziału w Festiwalu studentki i studentów uczelni wyższych kierunków humanistycznych i artystycznych (w szczególności teatrologii, wiedzy o teatrze i filologii polskiej), zwanych dalej Studentkami i Studentami poprzez uczestnictwo w warsztatach on-line w zakresie redakcji tekstów (artykułów i recenzji) do gazety festiwalowej oraz moderowania spotkań z twórcami spektakli festiwalowych oraz w praktycznym wykorzystaniu tych umiejętności.
 1. Celem udziału Studentek i Studentów w Festiwalu jest poznawanie współczesnego teatru poprzez oglądanie spektakli konkursowych, udział w warsztatach, prowadzenie spotkań z polskimi i zagranicznymi artystami/tkami, redagowanie gazety festiwalowej, uczestniczenie w porannych spotkaniach z twórcami/czyniami (reżyserami/kami, dyrektorami/kami teatrów, aktorami/aktorkami) oraz innych wydarzeniach i dyskusjach towarzyszących Festiwalowi, a także doskonalenie warsztatu dziennikarskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Każda uczelnia, która otrzymała zaproszenie do udziału w Festiwalu może wydelegować łącznie troje studentek i/lub studentów jako swoich reprezentantów.
 1. W przypadku wydelegowania mniejszej liczby Studentek i Studentów ze jednej z zaproszonych uczelni, Organizator może zwiększyć limit zgłoszeń dla innej uczelni.
 1. Uczelnia zobowiązana jest przekazać na adres mailowy edukacja@teatr.torun.pl listy delegowanych Studentek i Studentów do 15 kwietnia 2024 r.
 1. Studentki i Studenci po uzyskaniu zgody od uczelni indywidualnie wysyłają zgłoszenia elektroniczne poprzez wypełnienie formularza [KLIKNIJ] w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2024 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą akceptowane. Informacje o kwalifikacji zostaną wysłane na adres e-mail do 6 maja 2024r.
 1. Organizator zapewnia Studentkom i Studentom udział w wydarzeniach festiwalowych: spektaklach, spotkaniach z twórcami/czyniami oraz dyskusjach według zgłoszonej deklaracji uczestnictwa.
 1. W przypadku wydarzeń z małą liczbą miejsc na widowni Organizator może określić specjalny tryb zapisów na wydarzenia festiwalowe, co może spowodować, iż nie wszystkie zainteresowane osoby będą mogły wziąć w nim udział.
 1. Studenci i studentki zobowiązują się do:
 • wzięcia udziału w warsztatach on-line przygotowujących do pisania artykułów w gazecie festiwalowej oraz do moderowania spotkań z gośćmi Festiwalu (warsztaty odbędą się w okresie od 10 do 31 maja 2024 r.),
 • codziennego aktywnego udziału przy redagowaniu gazety festiwalowej (5-7 numerów) pod opieką wyznaczonej przez teatr osoby (pisania recenzji, sprawozdań itd.),
 • współprowadzenia wraz z innymi studentami/kami co najmniej jednego spotkania z twórcami/czyniami podczas Festiwalu pod opieką wyznaczonej przez teatr osoby.
 1. Studentki i Studenci zobowiązują się do oglądania wszystkich spektakli festiwalowych oraz udziału w głosowaniu na przyznanie „Nagrody Młodych” Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2024. z zastrzeżeniem pkt 9.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania tekstów (recenzji, artykułów) lub ich fragmentów, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora tekstu, w materiałach festiwalowych (w tym gazetce festiwalowej oraz publikacji w Internecie – w tym na stronie internetowej Organizatora i w środkach masowego przekazu, w celu promowania Festiwalu. Zgłoszenie studenta/studentki do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na taką publikację.
 1. Studenci i Studentki deklarując uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT, podając swoje dane osobowe i podpisując deklarację zgłoszeniową wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Festiwalu. Dane osobowe są̨ przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania.
 1. Studentki i Studenci oświadczają, iż zapoznali się̨ z Regulaminem uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT, akceptują jego postanowienia i dobrowolnie przystępują do udziału w Festiwalu.

NOCLEGI

 1. Organizator zapewnia noclegi dla Studentek i Studentów spoza Torunia na podstawie wypełnionej karty zgłoszeń i zgodnie z zadeklarowanym pobytem. Należy uczestniczyć w minimum 6 dniach festiwalowych.
 1. Zmiany w rezerwacji noclegów można dokonać do 15 maja 2024 r. Po tym terminie uznaje się za obowiązującą deklarację dokonaną w karcie zgłoszeń.
 1. Osoba, która opuści festiwal wcześniej lub przyjedzie później niż deklarowała, będzie zobligowana do pokrycia kosztów niewykorzystanego noclegu.
 1. Organizator nie przewiduje zakwaterowania zwierząt domowych, za wyjątkiem noclegu z psem asystującym. Zakwaterowanie psa asystującego wymaga okazania Organizatorowi dokumentów potwierdzających status zwierzęcia, w innym przypadku pies zostanie potraktowany jako zwierzę domowe bez możliwości zakwaterowania w hotelu.
 1. Studentki i Studenci zobowiązują się do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów w hotelu związanych z zakwaterowaniem, które zapewnia Organizator. W szczególności Organizator nie pokrywa kosztów ewentualnego przedłużenia pobytu w miejscu zakwaterowania poza czas ustalony, usług dodatkowych jak telefon, mini – bar, pralnia, płatna telewizja itp. oraz kosztów związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem pomieszczeń hotelowych lub znajdujących się w nich sprzętów.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Organizator nie zapewnia wyżywienia, transportu ani miejsc parkingowych dla Studentek i Studentów uczestniczących w festiwalu.
 1. Poranne spotkania z twórcami/czyniami i dyrektorami/kami teatrów będą się odbywały w Kawiarni Wejściówka, do której wejść można jedynie po schodach (brak windy).
 1. Szczególne potrzeby związane z dostępnością wydarzeń festiwalowych oraz miejsc noclegowych należy zaznaczyć w karcie zgłoszeń. Organizator dołoży wszelkich starań, aby je spełnić.
 1. Organizator informuje, że podczas Festiwalu będą wykonywane zdjęcia i filmy, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na stronach internetowych partnerów Festiwalu oraz w mediach społecznościowych: Facebook, Instagra, YouTube, TikTok w materiałach promocyjnych i materiałach prasowych dotyczących projektu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

 1. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Joanna Stoike

email: edukacja@teatr.torun.pl, tel./SMS 605 034 199

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Newsletter

Dowiedz się pierwszy/a o nowym repertuarze

Zapisz się na nasz newsletter, aby bez problemu zarezerwować bilety. Wyślemy Ci też informacje o innych wydarzeniach, jak "Niedziela w Teatrze" czy zwiedzanie. Wysyłamy mailing maksymalnie 2 razy w miesiącu.