Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Plac Teatralny 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Teatr im. Wilama Horzycy z siedzibą w Toruniu.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub bycie odbiorcą newslettera Teatru Horzycy.

6. Konkurs rozpoczyna 1 września o godz. 14:00.

7. Konkurs kończy się: na Facebooku 3 września o godz. 12:00, zaś poprzez newsletter 4 września 2021 r. o godz. 18:00.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem fanpage’a oraz wiadomości e-mail.

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage Teatru Horzycy na portalu społecznościowym Facebook oraz newslettera Teatru Horzycy.

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie umieszczone w jednym z dwóch postów zamieszczonych na fanpage Teatru Horzycy na Facebooku lub na wysłaniu maila o danej godzinie na adres promocja@teatr.torun.pl – zadanie umieszczone  w newsletterze Teatru Horzycy.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłonionych troje zwycięzców: dwie osoby – każda w jednym poście na Facebooku oraz jedna w zadaniu w newsletterze Teatru Horzycy.

13. Najciekawsze odpowiedzi pod postami konkursowymi na Facebooku zostaną wybrane przez komisję składająca się z dwóch pracowników Teatru Horzycy, zaś w konkursie organizowanym przez newsletter nagrodę otrzyma osoba, która pierwsza wyśle maila o danej godzinie na adres promocja@teatr.torun.pl.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub poprzez wiadomość e-mail.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie są podwójne zaproszenia (po jednym dla każdego zwycięzcy) na spektakl „Testament Marii” w dniach 10, 11 i 12 września 2021 w Teatrze Horzycy.

18. Nagrodę można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Widzów Teatru Horzycy w Toruniu, pl. Teatralny 1.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 10 września 2021 do godz. 15:00.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres promocja@teatr.torun.pl

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Teatr im. Wilama Horzycy z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 1.  

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Newsletter

Dowiedz się pierwszy/a o nowym repertuarze

Zapisz się na nasz newsletter, aby bez problemu zarezerwować bilety. Wyślemy Ci też informacje o innych wydarzeniach, jak "Niedziela w Teatrze" czy zwiedzanie. Wysyłamy mailing maksymalnie 2 razy w miesiącu.