[:pl]

Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT 2018 odbędzie się w dniach 19-25 maja 2018 roku


Oficjalna strona Festiwalu Kontakt: festiwal.teatr.torun.pl


Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT jest organizowany przez Teatr im. Wilama Horzycy od 1991 roku. KONTAKT stworzył możliwość przeglądu i promocji najciekawszych wydarzeń teatralnych z państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich konfrontacji z teatrami z Europy Zachodniej.

KONTAKT stał się pośrednikiem wielonarodowych, nieraz niełatwych porozumień w nowej rzeczywistości. Wagę festiwalu buduje przede wszystkim wartość artystyczna prezentowanych spektakli. Repertuar festiwalu jest efektem bardzo starannej weryfikacji i wyboru dokonywanego przez komisję kwalifikacyjną.

Na KONTAKT zapraszane są przede wszystkim teatry z państw najbliżej sąsiadujących z Polską, choć zasada ta z roku na rok jest coraz bardziej poszerzana. W dotychczasowych festiwalach KONTAKT wzięły udział teatry z Australii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turkmenistanu, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Włoch.
Festiwal KONTAKT odbywa się co dwa lata w ostatnim tygodniu maja. Dwudziesta druga edycja Festiwalu odbyła się w dniach 24-30 maja 2014 roku.

KONTAKT gości ponad stuosobową, międzynarodową grupę obserwatorów (praktycy teatralni, krytycy, studenci szkół teatralnych, dyrektorzy europejskich festiwali teatralnych – LIFT z Londynu, Wiener Festwochen, Theater der Welt z Niemiec, Kunsten Festiwal des Arts z Belgii, festiwal w Edynburgu), dziennikarzy radiowych i telewizyjnych. Na festiwalu obecne są ekipy telewizyjne z Polski, Rosji, Ukrainy, Estonii, Białorusi, Litwy.

W ramach KONTAKTU odbywają się imprezy towarzyszące – wystawy plastyczne, projekcje filmów, koncerty. Przedstawieniom towarzyszą spotkania z twórcami, które są bardzo ważnym elementem festiwalu.

Festiwal KONTAKT ma charakter konkursu, uczestniczące przedstawienia są oceniane przez międzynarodowe jury, które przyznaje trzy główne nagrody festiwalowe. Istnieje również możliwość ufundowania nagród przez osoby prywatne, instytucje i firmy.

 

[:en]

International Theatre Festival KONTAKT has been organized by Wilam Horzyca Theater since 1991. KONTAKT enabled to review and promote the most interesting theatrical events from the countries of Central and Eastern Europe and their confrontation with theaters from Western Europe KONTAKT became a mediator of multinational, sometimes uneasy agreements in the new reality. The importance of the festival is primarily built by artistic value of the presented performances. The repertoire of the festival is the result of very careful verification and selection made by the qualification committee. The closest theaters from countries neighboring Polish are primarily invited to KONTAKT, although this principle from year to year is becoming more and more expanded. Previous KONTAKT festivals were attended by theaters from Australia, Belarus, Belgium, Bulgaria, China, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Georgia, Spain, the Netherlands, Yugoslavia, South Korea, Lithuania, Latvia, Germany, Norway, Poland, Russia, Romania, Switzerland, Sweden, Turkmenistan, Ukraine, USA, Uzbekistan, Hungary, Great Britain, Vietnam, Italy. The festival KONTAKT is held every two years in the last week of May. The twenty-second edition of the festival was held from 24-30 May 2014. KONTAKT hosts an international group of observers consisting of over a hundred persons (theater practitioners, critics, students of theater schools, directors of European theater festivals – LIFT from London, Vienna Festival, Theater der Welt from Germany, Kunsten Festival des Arts from Belgium, the Edinburgh Festival), radio and television journalists. The festival is attended by the television crews from Poland, Russia, Ukraine, Estonia, Belarus and Lithuania. As part of the KONTAKT, accompanying events are held – art exhibitions, film projections and concerts. The performances are accompanied by meetings with artists, which are a very important element of the festival. The festival KONTAKT is a competition, the participating performances are assessed by an international jury which awards three top festival prizes. There is also the possibility of funding awards by individuals, institutions and companies.

[:]

Newsletter

Tylko ciekawe wiadomości

Zapisz się na nasz newsletter. Wysyłamy wiadomości z nowym repertuarem i nowościami w ofercie teatru, a także atrakcyjnymi zniżkami.